برندکده | The Oyster Perpetual Lady-Datejust 28 is an heir t ...

The Oyster Perpetual Lady-Datejust 28 is an heir to the original Rolex Oyster, the first waterproof wristwatch in the world. The Oyster was created in 1926 to k ...

11860
Cloud Zoom small image
  • اشتراک به وسیله

تا کنون 1026 نفر در خبرنامه برندکده عضو شده اند، جای شما خالیست

در خبرنامه برندکده ثبت نام کنید و هر دوشنبه، از آخرین اتفاقات دنیای مد و حراج ها با خبر شوید !

ثبت اطلاعات