برندکده | Our beauty crush of the week: The Ombré³ Lipstick! ...

Our beauty crush of the week: The Ombré³ Lipstick! The three-toned lipstick creates the perfect ombré effect in just one stroke. Which color is your fave? ...

22244
Cloud Zoom small image
  • اشتراک به وسیله

تا کنون 1022 نفر در خبرنامه برندکده عضو شده اند، جای شما خالیست

در خبرنامه برندکده ثبت نام کنید و هر دوشنبه، از آخرین اتفاقات دنیای مد و حراج ها با خبر شوید !

ثبت اطلاعات