برندکده | شنل The ivory tweed suit and its red braids, w ...

شنل The ivory tweed suit and its red braids, woven by Maison Lesage, match the #CHANELinHamburg quilted bag. #CHANELMetiersdArt

24347
Cloud Zoom small image
  • اشتراک به وسیله

تا کنون 1018 نفر در خبرنامه برندکده عضو شده اند، جای شما خالیست

در خبرنامه برندکده ثبت نام کنید و هر دوشنبه، از آخرین اتفاقات دنیای مد و حراج ها با خبر شوید !

ثبت اطلاعات